Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ve ekinden oluşan işbu OXOYUN Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle "KULLANICI SÖZLEޞMESİ" olarak anılacaktır.), DECADE BİLİşžİM LTD. (bundan sonra "OXOYUN" olarak anılacaktır.) ile oxoyun.com internet sitesi (bundan sonra "SİTE" olarak anılacaktır.) hizmetlerini kullanan KULLANICI arasında, SİTE'nin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

MADDE 2. TANIMLAR

İşbu sözleşmede;

OXOYUN: MAĞAZA'ya ait web sitelerinde MAĞAZA ile KULLANICI'lar arasında gerçekleşen mal ve hizmet alım satımlarında, mal ve hizmet bedellerinin ödenmesinde / tahsilatında, güvenli ödeme / tahsilat hizmeti sağlayan teknoloji ve hizmet şirketini,

MAĞAZA: Sahibi ve yöneticisi olduğu web sitesinde, kendisine ait veya satışına yetkili olduğu mal ve hizmetleri satışa sunan ve KULLANICI'lara satan, satış bedelinin tahsilatında "OXOYUN Satış Ortaklığı Sistemi'ni kullanan gerçek veya tüzel kişileri,

MAĞAZA WEB SİTESİ: MAĞAZA'nın sahibi ve/veya yöneticisi olduğu, mal ve hizmetlerini satışa sunduğu, satışa sunulan mal ve hizmetlerin özellikleri ile satış fiyatlarının, ödeme seçeneklerinin, teslim koşullarının görüntülendiği ve KULLANICI'larla mal ve/veya hizmet satış akdinin kendi aralarında sonuçlandırıldığı web sitesini,

KULLANICI: OXOYUN'a ait oxoyun.com sitesini kullanarak, OXOYUN ile anlaşmalı MAĞAZA web sitelerinden "OXOYUN Satış Otaklığı Sistemi"ni kullanarak mal ve hizmet ödemesi yapmaya yetkili olan gerçek veya tüzel kişileri,

OXOYUN SATIޞ ORTAKLIĞI SİSTEMİ: MAĞAZA'ya ait web sitelerinde gerçekleştirilen, KULLANICI'lara mal ve hizmet satışlarında; mal ve hizmet satış bedellerinin KULLANICI'lar tarafından MAĞAZA'ya ödenmek üzere OXOYUN yönetimindeki "KULLANICILAR ORTAK HESABI"naOXOYUN'a ait tahsilat araçları üzerinden ödenmesini sağlayan teknik alt yapıyı,

OXOYUN WEB SİTESİ: MAĞAZA web sitelerinde, KULLANICI'lara yapılan mal ve hizmet satışlarında, mal ve hizmet satış bedellerinin OXOYUN tarafından yönetilen KULLANICILAR ORTAK HESABI'na ödenmesine ilişkin ödeme teknik sistemini sağlayan OXOYUN'a ait web sitesini,

KULLANICILAR ORTAK HESABI: MAĞAZA web sitelerinde, MAĞAZA ile KULLANICI'lar arasında gerçekleşen mal ve hizmet satışlarında, KULLANICI'lar tarafından OXOYUN SATIޞ ORTAKLIĞI SİSTEMİ kullanılarak MAĞAZA adına gönderilen mal ve hizmet satış bedellerinin tutulduğu, hesapta tutulan paraların faiz ve benzeri hiçbir getiri sağlamadığı, OXOYUN'un yönettiği banka hesabını,

HASSAS ÖDEME VERİSİ: Kullanıcılar tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,

GÜVENLİ KANAL: OXOYUN'un kendi kullanıcılarına sunduğu elektronik posta kutusu ya da kullanıcıların kimlik doğrulama gerçekleştirerek girdiği OXOYUN'a ait güvenli internet sayfası gibi kullanıcılara iletilmek istenen bilgilerin kaynağının OXOYUN olduğunun doğrulandığı iletişim kanalını,ifade eder.

MADDE 3. SÖZLEޞMENİN KONUSU

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu; KULLANICI'ların OXOYUN SATIޞ ORTAKLIĞI SİSTEMİ'nden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. KULLANICI, KULLANICI SÖZLEޞMESİ'nin hükümlerini kabul etmekle, SİTE içinde yer alan, kullanıma ilişkin olarak OXOYUN tarafından açıklanan ve açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

MADDE 4. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 KULLANICI, OXOYUN SATIޞ ORTAKLIĞI SİSTEMİ'nden faydalanırken ve/veya site üzerinde herhangi bir işlem yaparken işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinde yer alan tüm şartlara, SİTE kullanımına ilişkin kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2 KULLANICI, OXOYUN'un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince ve resmi makamlara bildirim yapmakla yükümlü olduğu haller çerçevesinde, OXOYUN'un, kendisinde veya SİTE'de kayıtlı olan bilgileri resmi yetkili kurum, makam ve otoritelere açıklamaya yetkili olacağını ve bu nedenle OXOYUN'dan her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini, kabul, beyan ve tahhüt eder.

4.3 KULLANICI, kendisi tarafından MAĞAZA'ya MAĞAZA WEB SİTESİ üzerinden sağlanan ad/soyad ve iletişim bilgilerinin (e-posta, telefon, adres vb.) ödeme esnasında OXOYUN'a ulaşacağını ve OXOYUN'un bu bilgileri EK-1 Gizlilik Hakları kapsamında kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 KULLANICI, kendisi tarafından MAĞAZA'ya MAĞAZA WEB SİTESİ üzerinden sağlanan tüm bilgilerin güncel, doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI'lar, kendileri tarafından MAĞAZA'ya iletilen bilgilerin yanlış veya hatalı olması nedeniyle ortaya çıkacak zarardan OXOYUN'un hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5 KULLANICI, MAĞAZA web sitelerinden satın alacağı mal ve/veya hizmetlerin bedellerini, OXOYUN SATIޞ ORTAKLIĞI SİSTEMİ'ni kullanarak OXOYUN tarafından yönetilen KULLANICILAR ORTAK HESABI'na göndereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 KULLANICI, MAĞAZA web sitesinden satın aldığı mal ve hizmetlerin bedelini, OXOYUN SATIޞ ORTAKLIĞI SİSTEMİ'ni kullanarak OXOYUN tarafından yönetilen KULLANICILAR ORTAK HESABI'na gönderdiğinde, OXOYUN'un MAĞAZA'ya, malın ve mal satışına ilişkin belgelerin ve/veya hizmete ilişkin belgelerin KULLANICI'ya gönderilmesi için bildirimde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7 KULLANICI, satın aldığı malı ve/veya hizmete ilişkin teslim aldığı belgeleri (4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak) iade etmek istemesi halinde, mal ve/veya hizmete ilişkin bedelin iadesi/alınması ile ilgili tüm sorumluluğun MAĞAZA'ya ait olacağını ve bu nedenle OXOYUN'dan herhangi bir hak, alacak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8 KULLANICI, OXOYUN SATIޞ ORTAKLIĞI SİSTEMİ dahilinde yapılacak mal ve hizmet satışının yürürlükteki herhangi bir mevzuata / düzenlemeye aykırı olmasından doğabilecek her türlü zarardan MAĞAZA'nın tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9 KULLANICI, satılan mal ve/veya hizmete ilişkin olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik kapsamında tek sorumlunun MAĞAZA olduğunu ve OXOYUN'un, MAĞAZA ve KULLANICI arasındaki satım akdinin ve/veya hizmet akdinin veya sair hukuki ilişkinin herhangi şekil ve sıfat ile tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10 KULLANICI, OXOYUN'un 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11 KULLANICI, OXOYUN'un herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşme kapsamında MAĞAZA ile gerçekleşen işlemleri durdurabileceğini ve işlemin durdurulması sebebiyle OXOYUN'dan herhangi hak, alacak veya zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12 KULLANICI, OXOYUN'un istediği zaman, işbu sözleşmede sunulan hizmetleri ücretli olarak sunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13 KULLANICI, yaptığı bir ödeme sonrası OXOYUN'un ödemeye ilişkin güvenlik kontrolleri gerçekleştireceğini, bu kontroller sonrası ödemeyi güvenli bulmayarak iptal/iade edebileceğini, böyle bir durumda OXOYUN'dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14 KULLANICI, alışverişinin/ödemesinin iptali veya ürünün/hizmetin iadesi sonrası, yaptığı ödemenin KULLANICILAR ORTAK HESABI'ndan çıkarak tarafına iadesinin banka sistemleri/çalışma şekli kaynaklı ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her hangi bir nedenle gecikmeye uğraması durumunda her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5. OXOYUN'ın HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 OXOYUN, KULLANICI'nın KULLANICILAR ORTAK HESABI'na mal ve hizmet ile ilgili ödeme yapması durumunda, MAĞAZA'ya mal ve/veya hizmetin kullanılmasına ilişkin belgeleri KULLANICI'ya göndermesi için bildirimde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 OXOYUN, KULLANICI'nınOXOYUN SATIޞ ORTAKLIĞI SİSTEMİ'ni kullanarak yaptığı ödemeyi, MAĞAZA ile olan anlaşmasına uygun olarak MAĞAZA'ya aktaracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 OXOYUN, işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman OXOYUN SATIޞ ORTAKLIĞI SİSTEMİ'nde gerekli göreceği değişiklikleri ve/veya uyarlamaları yapabilir.

MADDE 6. GİZLİLİK

OXOYUN, KULLANICI'ya ilişkin bilgileri, işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir veya açıklayabilir.

MADDE 7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

SİTE'ye ilişkin her türlü tasarım, metin ve tüm kodlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm elemanları OXOYUN'a ait olarak ve/veya OXOYUN tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. KULLANICI'lar, OXOYUN ile ilgili tüm bu elemanları ve OXOYUN'un telif haklarına tabi tüm çalışmalarını, OXOYUN markasını, OXOYUN'a ait her türlü bilgiyi kopyalayamaz, satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, aksi takdirde, OXOYUN'un uğrayacağı zararı ve lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğrayacakları zararları ve bu zararlardan dolayı OXOYUN'dan talep edilecek tazminat miktarını ve bu durumlara ilişkin mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü zararı karşılamakla sorumlu olacaklardır.

MADDE 8. UYARILAR

8.1 Hassas ödeme verisinin güvenliği için hizmet kullanıcısının kullandığı ödeme ortamının virüs, zararlı yazılım içermemesi ve güvenlik güncellemelerinin yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca OXOYUN, ödeme yapan kullanıcılardan telefon, mail veya posta yoluyla kesinlikle hassas ödeme verisi ve kart bilgisi talebinde bulunmaz. Böyle bir talebin gelmesi halinde, lütfen derhal kuruluş ile iletişime geçiniz.

8.2 Çok kullanıcılı ortamlarda (örn. İnternet cafe) oturumun güvenli bir şekilde kapatıldığına dikkat edilmesi ya da gizli sekme kullanılarak güvenliğin artırılması, kart bilgilerini 3. şahısların gözleminden uzak bir şekilde girilmesi önem arz etmektedir.

8.3 Kart ve ödeme bilgilerinizin çalındığını veya başkası tarafından kullanıldığınız düşündüğünüz durumlarda lütfen derhal ilgili ödeme kuruluşu ile iletişime geçerek yardım talebinde bulununuz

8.4 Ödeme hizmetleri kullanılarak yapılan işlemlerde herhangi bir problemle karşılaşılması veya dolandırıcılık şüphesi ortaya çıkması durumunda, https://oxoyun.com/index/sayfa/kullanici-sozlesmesi/ bağlantısı altındaki iletişim formu doldurularak destek talebinde bulunulması gerekmektedir.

8.5 Kuruluş tarafından, kullanıcılara gönderilen duyuru, uyarı ve benzeri sürekli bilgilendirme ihtiyaçları yalnızca güvenli kanal üzerinden giderilmektedir. Farklı kaynaklardan gelen duyuru, uyarı ve bilgilendirmelere kullanıcıların itibar göstermemesi gerekmektedir.

MADDE 9. SÖZLEޞME DEğİşžİKLİK

OXOYUN, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, SİTE'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 10. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken "mücbir sebep" sayılan tüm hallerde, OXOYUN, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, OXOYUN için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için OXOYUN'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Kuzey Kıbrıs Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 12. SÖZLEޞMENİN SÜRESİ VE FESİH

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, KULLANICI'nın OXOYUN'a sözleşmeyi fesh etmek istediği konusunda yazılı olarak bildirimde bulunmadığı sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. OXOYUN, KULLANICI'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, SİTE içinde yer alan kullanıma ve SİTE'de sunulan hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek kullanıcıların hesaplarını kapatma hakkına haizdir. Bu durumda, KULLANICI'lar, fesih sebebiyle, OXOYUN'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

MADDE 13. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

KULLANICI, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda OXOYUN'un bilgisayar kayıtlarının H.M.K 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten OXOYUN kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu 13 (on üç) madde ve EK-1'den oluşan sözleşme, KULLANICI'nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

EK-1: Gizlilik Politikası